Uczestnicy

Grupa docelowa - 75 osób (38K,37M) z województwa śląskiego w wieku 15-29 lat bez pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET)

W tym:

  • 62 osoby BIERNE ZAWODOWO
  • 13 osób BEZROBOTNYCH, w tym długotrwale bezrobotne- min. 7%  tj. 6 osób
  • 5 osób z niepełnosprawnościami
  • 23 osoby zamieszkujące teren miasta Bytom
  • 23 osoby o niskich kwalifikacjach *

 

*osoby o niskich kwalifikacjach to osoby posiadające wykształcenie na poziomie do ISCED 3 włącznie.

ISCED 3: wykształcenie ponadgimnazjalne: ma na celu uzupełnienie wykształcenia średniego i przygotowanie do podjęcia studiów wyższych lub umożliwienie osobom uczącym się nabycia umiejętności istotnych dla podjęcia zatrudnienia. Uczniowie przystępują do nauki na tym poziomie zwykle pomiędzy 15 a 16 rokiem życia. Programy na poziomie ISCED 3z reguły kończą się 12 lub 13 lat po rozpoczęciu nauki na poziomie ISCED 1 (lub mniej więcej w wieku 18 lat), przy czym najczęściej jest to okres 12 lat.

Script logo