O projekcie

Projekt „Wykwalifikowani i doświadczeni” realizowany jest przez firmę Consultor Sp. z o.o. w ramach Osi priorytetowej I:  Osoby młode na rynku pracy Działanie: 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy. Poddziałania: 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt realizowany na podstawie umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Katowicach, pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020. Realizacja projektu jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Okres realizacji projektu : 01.04.2017r. - 28.02.2018r.

Celem szczegółowym projektu jest: Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 r.ż. bez pracy, w tym w szczególności osób, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET)

Celem projektu jest podwyższona zdolność do zatrudnienia u 75 osób (38 K i 37 M) osoby bezrobotne, w tym długotrwale bezrobotne, osoby niezarejestrowane w urzędach pracy, osoby o niskich kwalifikacjach zamieszkujące teren w woj. śląskiego w szczególności miasto Bytom poprzez kompleksowe wsparcie.


Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny.


Dofinansowanie projektu z UE: 932 298,50PLN
Wartość projektu: 981 366,85PLN
www.mapadotacji.gov.pl

Script logo